Skip page header and navigation

Moron

Rhewi? Yes
Tymor Canol Mehefin a thrwy gydol y rhan fwyaf o’r flwyddyn
Storio Yn yr oergell
Ffynhonnell wych o beta-caroten
Moron gyda’u pennau deiliog

Un o'r 10 pennaf sy’

2.7 miliwn
o foron sy'n cael eu taflu i’r bin bob dydd yn y DU.

Digon i fwydo bron i 30 o dunelli o foron i geirw Siôn Corn bob dydd! Maen moron mor amryddawn, ac mae llawer iawn o ffyrdd i ddefnyddio eich bwyd dros ben, felly dylech eu defnyddio, nid eu taflu i’r bin. Dysgwch sut gallwch ddefnyddio eich moron mewn gwahanol brydau bwyd a sut i’w rhewi at rywdro eto hefyd.

Moron crensiog, melys blasus yw un o’r llysiau y gallwn eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o ffyrdd. Gallwn eu bwyta’n amrwd, eu gratio mewn salad, a phobi teisen foron. Waeth beth eu siâp neu faint, darllenwch i ddarganfod mwy am un o’n hoff lysiau; gadewch inni eu hachub o’r bin a’u defnyddio yn lle eu taflu.

Sut i'w storio

Sut i storio moron ffres

Y lle gorau i storio moron yw yng ngwaelod yr oergell.

Rhewi moron

Gellir rhewi moron amrwd neu wedi’u coginio am hyd at 2 wythnos.

Storio moron wedi’u coginio

Storio mewn cynhwysydd aerdyn yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

Moron – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rhewi: Torrwch y moron a’u rhewi ar gynhwysydd fflat nes byddant yn soled. Trosglwyddwch nhw i gynhwysydd neu fag aerdyn ac ychwanegu label. Dylai’r label nodi beth yw’r bwyd a’r dyddiad y cafodd ei rewi. Defnyddiwch nhw o fewn cwpl o wythnosau.

I’w dadrewi: Pan fyddwch yn tynnu bwyd o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd yr ystafell. Yn ddelfrydol, dylech eu dadrewi’n gyfan gwbl yn yr oergell a’u defnyddio o fewn 24 awr. Neu, gallwch ddefnyddio’r microdon ar y modd dadrewi yn syth cyn eu coginio/aildwymo. Dylid gwirio’r canllawiau ar becynnau bwydydd wedi’u rhewi bob amser. 

Bwyta’r bwyd cyfan

Does dim angen plicio moron. Dim ond eu sgrwbio cyn eu defnyddio. Gellir bwyta dail moron hefyd. Gallwch eu blendio i wneud ‘pesto’ pen moron gydag olew olewydd, caws, garlleg a chnau.

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Moron dros ben – ffres 

Gallwch wneud sudd o’ch moron dros ben gydag ychydig o sinsir a’i gymysgu â chwrw sinsir, lemonêd, leim, neu laeth cnau coco am sudd mwy ecsotig, adfywiol, llawn blas a maeth. Neu gallwch eu defnyddio drwy eu gratio ar salad, neu bobi teisen neu fyffins moron. Gallwch sleisio neu gratio bresych amrwd, moron a winwns a’u cymysgu mewn mayonnaise i wneud colslo cartref hawdd a sydyn. 

 

Moron dros ben – wedi’u coginio

Defnyddiwch y rhain mewn seigiau fel cawl, potes a chyri.

 

Tips ar gyfer ei brynu

Ystyriwch brynu moron rhydd, i’ch helpu i brynu dim ond yr hyn y mae ei angen arnoch. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o’ch bwyd yn debygol o gael ei fwyta a’i achub rhag mynd i’r bin.

Ystyriwch gyfnewid moron ffres am foron wedi’u rhewi. Mae bwydydd wedi’u rhewi’n para am amser hir yn y rhewgell, gallwch ddefnyddio cymaint ag y mae ei angen arnoch, ac yn aml gallant fod yn opsiwn rhatach. Mae moron mewn tun ar gael hefyd.

 

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Moron

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Beta-caroten – mae’n cael ei droi’n fitamin A yn y corff ac mae’n hollbwysig ar gyfer golwg iach. 
  • Ffynhonnell dda o ffibr – sy’n helpu i gadw’r system dreulio’n iach ac yn helpu i’ch cadw’n teimlo’n llawn yn hirach.

     

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Moron

Gellir addasu'r rysáit hon i weddu i'r hyn sydd gennych yn yr oergell. Bydd cig eidion wedi’i stiwio yn gweithio cystal â chig eidion wedi'u deisio, torrwch ef eich hun ymlaen llaw.

beef stew in a pot with dumplings

Ydych chi ar frys? Nid oes angen i chi wneud y past cyri o'r dechrau – gallwch ddefnyddio past cyri Thai gwyrdd neu goch parod.

Poweln o gyri Thai llyseiol ar fwrdd wedi'I sod gyda chyllell a ffyrc

Gall bron iawn unrhyw beth sy'n agos at ei ddyddiad defnyddio gael ei drawsnewid ar ffurf omled Sbaenaidd. Gallwch gynnwys tatws wedi'u coginio, llysiau wedi'u coginio fel pys, cennin, moron, courgettes, winwns ac ati, y dafell olaf o gig moch a chaws sy'n mynd yn galed o amgylch yr ymylon.

A wooden serving spatula picking up a section of Spanish omelette