Skip page header and navigation

Melon

Rhewi? Yes
Tymor Diwedd y gwanwyn hyd ddiwedd yr hydref
Storio Yn yr oergell
Ffynhonnell wych o ffibr
Melon dŵr cyfan wrth ymyl sleisen o felon

Gallwn brynu amrywiaeth eang o fathau o felonau yn ein siopau, yn amrywio o’r rhai llai fel cantaloupe melys, neu rai mwy fel melon dŵr. Maen nhw’n llawn maeth, ac mae llawer o ddŵr ynddynt felly gallant helpu i gadw’r corff wedi’i hydradu.

Sut i'w storio

Sut i storio melon ffres

Dylid storio melon yn yr oergell. Dylid storio melon cyfan mewn cwpwrdd neu mewn powlen ffrwythau.

Rhewi melon

Gellir rhewi melon mewn bag neu gynhwysydd aerglos am hyd at 3 mis.

Storio melon wedi’i goginio

Storio mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

Melon – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rewi: Cyn ei rewi, sleisiwch y melon yn lletemau neu’n ddarnau llai, a’u rhoi mewn bag wedi’i selio neu gynhwysydd aerglos. 

I’w dadrewi: Pan fyddwch yn tynnu bwyd neu ddiod o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd yr ystafell. 

Yn ddelfrydol, dylid ei ddadrewi’n gyfan gwbl yn yr oergell a’i ddefnyddio o fewn 24 awr. Neu, gallwch ddefnyddio’r microdon ar y modd dadrewi yn syth cyn ei ddefnyddio. 

 

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Byddwch yn greadigol gyda chroen eich melon, a’i ddefnyddio fel dysgl ar gyfer salad ffrwythau! Mae hyn yn ychwanegu blas, ac mae’n arbed gwaith golchi llestri.

Tips ar gyfer ei brynu

Os byddwch yn prynu melon i wneud peli melon, ystyriwch brynu peli melon o’r rhewgell – llai o wastraff!

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Melon

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Mae melonau dŵr yn cynnwys beta-caroten, ac mae’r corff yn troi hwn yn fitamin A. Mae’n helpu cadw ein llygaid a’n croen yn iach.
  • Ffynhonnell dda o ffibr, sy’n helpu gyda threuliad.
  • Mae cynnwys dŵr uchel mewn melonau felly maen nhw’n helpu i hydradu’r corff.

     

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Melon

Dyma rysáit gwych i ddefnyddio ffrwythau meddal sydd wedi dechrau mynd yn hen, ond nid pan fydd wedi mynd cyn belled ei fod wedi cyrraedd y cam llwydo! Mae'r jam ffrwythau hwn yn debycach i gompot na jam arferol ac mae angen ei fwyta o fewn ychydig ddyddiau. Mae'n gyflym i'w wneud ac mae'n hyfryd wedi'i weini gyda sgonau, ar dost, wedi'i gymysgu i mewn i iogwrt neu ei roi ar hufen iâ.

Jar o jam mwyar piws blasus gydag amrywiaeth o fwyar ffres o’i amgylch

Ffordd wych o ddefnyddio bara ychwanegol, ac mae’n haws nag y byddech yn feddwl!

Dysgl o saws bara hufennog gyda garnais