Skip page header and navigation

Madarch

Rhewi? Yes
Tymor Drwy gydol y flwyddyn
Storio Yn yr oergell
Ffynhonnell dda o fitamin B2
Pentwr bach o fadarch botwm

Mae madarch, math o ffwng, yn fwyd poblogaidd a gaiff ei ddefnyddio mewn llawer o wahanol rysetiau. Mae llawer o wahanol fathau ar gael, yn cynnwys madarch botwm, wystrys y coed, a madarch porcini. Maen nhw’n llawn maeth a daioni, a gellir eu coginio a’u bwyta’n amrwd

Sut i'w storio

Sut i storio madarch ffres

Yr oergell yw’r lle gorau i gadw madarch.

Rhewi madarch

Gellir rhewi madarch mewn bag neu gynhwysydd aerglos am hyd at 3 mis.

Storio madarch wedi’u coginio

Dylid storio madarch wedi’u coginio mewn cynhwysydd aerglos a’u defnyddio o fewn 7 diwrnod.

Madarch – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rhewi: Gallwch rewi madarch yn amrwd neu wedi’u coginio. Sleisiwch nhw a’u rhoi ar glawr pobi neu debyg (i’w hatal rhag glynu at ei gilydd), a’u rhoi mewn cynhwysydd aerglos wedyn.

I’w dadrewi: Pan fyddwch yn tynnu bwyd neu ddiod o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd yr ystafell. 

Yn ddelfrydol, dylid ei ddadrewi’n gyfan gwbl yn yr oergell a’i ddefnyddio o fewn 24 awr. Neu, gallwch ddefnyddio’r microdon ar y modd dadrewi yn syth cyn coginio/aildwymo. 

 

Bwyta’r bwyd cyfan

Does dim angen plicio madarch – a pheidiwch â’u golchi chwaith. Mae madarch a dyfir fel cnydau trin yn eithaf glân, felly rhowch rwbiad sydyn iddyn nhw.

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Madarch dros ben – ffres

Gellir coginio madarch yn syth o’r rhewgell – opsiwn gwych ar gyfer swper cyflym fel omled.

Ffriwch fadarch dros ben, sydd wedi crebachu, mewn menyn neu olew i’w defnyddio fel topin pizza neu gallwch eu rhoi mewn stiw, saws neu gaserol, neu eu rhewi i’w defnyddio rywdro eto.

 

Madarch dros ben – wedi’u coginio 

Defnyddiwch unrhyw fadarch wedi’u coginio na chawsant eu bwyta mewn rysetiau fel stiw, cawl neu gyri.

 

Tips ar gyfer ei brynu

Os oes rhai ar gael, ystyriwch brynu madarch rhydd i’ch helpu i brynu dim ond yr hyn y mae ei angen arnoch. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o’ch bwyd yn debygol o gael ei fwyta a’i achub rhag mynd i’r bin.

Ystyriwch gyfnewid madarch ffres am fadarch wedi’u rhewi. Mae bwydydd wedi’u rhewi’n para am amser hir yn y rhewgell, gallwch ddefnyddio cymaint ag y mae ei angen arnoch, ac yn aml gallant fod yn opsiwn rhatach. Gallwch hefyd brynu madarch mewn tun a madarch sych.

 

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Madarch

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

Madarch yw un o’r ychydig iawn o ffynonellau fitamin D nad yw’n gynnyrch anifeiliaid. Mae hwn yn helpu i gadw esgyrn, dannedd, a chyhyrau’n iach.

Maen nhw’n cynnwys ffynhonnell o asid ffolig, sef un o fitaminau’r grŵp B, sy’n helpu’r corff ffurfio celloedd coch y gwaed.

Mae dogn o fadarch yn cyfrif tuag at eich 5 y dydd.

 

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Madarch

Rhowch y cynhwysion hyn at ei gilydd yn y bore a bydd stiw blasus cynnes yn aros amdanoch pan fyddwch chi'n cyrraedd adref.

Pot coginio du yn llawn stiw ffacbys a madarch

Bwyd cysurus ar ei orau gan y cogydd arobryn Neil Forbes o Café St Honore yng Nghaeredin.

Dwy dafell o fara wedi’i dostio’n grimp gyda madarch wedi’u sleisio ar eu pennau

Mae'r stiw swmpus hwn yn flasus, yn llenwi ac yn defnyddio'ch llysiau dros ben. Beth sydd ddim i'w hoffi?

a thick stew of mixed soft vegetables including courgette and onion topped with fresh thyme