Skip page header and navigation

Betys

Rhewi? Yes
Tymor Canol haf tan ganol hydref
Storio Yn yr oergell
Llawn fitaminau a mwnau
Bwnsiad o fetys ffres gyda’r dail yn dal i fod arnynt

Dyma lysieuyn o liw porffor dwfn, ac mae’n un gwych i’w ychwanegu at y rhan fwyaf o brydau bwyd, fel salad neu gallech ei rostio a’i weini fel rhan o brif bryd o fwyd. Mae’n llawn fitaminau a mwnau, a gallwch ychwanegu betys ar unrhyw sudd ffrwythau neu lysiau y byddwch yn eu paratoi hefyd.

Sut i'w storio

Sut i storio betys ffres

Y ffordd orau o storio betys ffres yw yn gyfan, yn yr oergell i’w gadw’n ffres.

Rhewi betys

Gellir rhewi betys mewn bag neu gynhwysydd wedi’i selio am hyd at 3 mis.

Storio betys wedi’i goginio

Storio mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

Betys – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rewi: Mae’n well rhewi betys ar ôl ei goginio. Dylid berwi neu stemio’r betys yn gyntaf, wedyn gadael iddo oeri a’i roi mewn cynhwysydd wedi’i selio a’i rewi.

I’w dadrewi: pan fyddwch yn tynnu bwyd neu ddiod o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd ystafell. 

 

Bwyta’r bwyd cyfan

Does dim angen plicio betys. Gallwch ei rostio’n gyfan, neu wedi’i dorri’n lletemau, gyda’r croen. Mae’r dail hefyd yn flasus yn amrwd neu wedi’u coginio, fel betys arian neu sbigoglys.

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Gallwch rostio betys dros ben sydd wedi gweld dyddiau gwell, a’u blendio gyda ffacbys i wneud hwmws, neu gratio betys amrwd dros ben a’u hychwanegu at fariau granola nad oes angen eu coginio.

Tips ar gyfer ei brynu

Os oes rhai ar gael, ystyriwch brynu betys yn rhydd i’ch helpu i brynu dim ond yr hyn y mae ei angen arnoch. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o’ch bwyd yn debygol o gael ei fwyta a’i achub rhag mynd i’r bin. Cofiwch, mae betys yn dod mewn jariau a phecynnau parod.

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Betys

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Ffynhonnell wych o fitaminau a mwnau angenrheidiol ar gyfer cadw ein cyrff yn iach. 
  • Ffynhonnell dda o ffibr, sy’n helpu gyda threuliad.
  • Ffynhonnell dda o fitamin C i helpu cadw eich croen yn iach.

     

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Betys

Dyma rysáit newydd ar gyfer hwmws clasurol, gan ddefnyddio betys i roi ffresni, ysgafnder a bywiogrwydd.

Dysgl liwgar, lachar o hwmws betys pinc

Mae'r fersiwn iachach hon o nachos yn ffordd wych o ddefnyddio gwreiddlysiau gyda dipiau Mecsicanaidd a gellir ei weini fel byrbryd neu bryd cyntaf i rannu wrth ddiddanu.

Powlen liwgar o lysiau crimp wedi’u sychu